Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden- Webwinkelkeur
Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt
die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde
ruimte zijn samengekomen.
11.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Houtcomposietdiscount
Dieselstraat 8
7131 PC Lichtenvoorde
Telefoonnummer: 0544-488219
E-mailadres: info@houtcomposietdiscount.nl
KvK-nummer: 52068382
BTW-identificatienummer: NL850287091B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
Houtcomposietdiscount ( nader te noemen: Hcd ) en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Hcd en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de
algemene voorwaarden bij Hcd in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden
gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze
voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg
onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke
zoveel mogelijk benaderd.6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Hcd is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Hcd gebruik maakt
van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen
aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten. Hcd kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren en uitvoeringen exact
overeenkomen met de echte kleuren en uitvoeringen van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten
en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in
het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door
hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en
indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hcd
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door Hcd is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hcd passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal
de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Hcd kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang
zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hcd op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Hcd zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of
op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het bezoekadres van de vestiging van Hcd waar de consument met klachten terecht
kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Hcd deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de
overeenkomst;
• de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
consument aangewezen en aan Hcd bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –
indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer
retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht
dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer.
Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door
middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar
heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product
binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken
tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de
ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Hcd dit bedrag zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde
dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van
complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde
betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk
toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de
consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het
product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de
koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Hcd kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
• die door Hcd tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

• Alle maatwerk producten zoals: poedercoaten ( geldt voor alle gecoate
tuinmeubelen ) en maatwerk tuinhekken en maatwerk bloembakken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
• waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
• deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
• de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van
de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Hcd niet
verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie
1. Hcd staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Hcd er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Op alle producten is de wettelijke garantie van toepassing. De duur van de wettelijke
garantie kan verschillen op basis van de aard van het product.
4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na
ontdekking schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld.
5. De garantie geldt niet indien:

• de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van
de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
• de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. Hcd zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden
uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst
zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument
geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat
de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal
op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hcd tot het moment
van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
NVT

Artikel 13 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten
in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Hcd beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de
klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij Hcd, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
3. Bij de Hcd ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de
datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een
bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Hcd. Indien de webwinkel is
aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg
opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur
(www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een
lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog
niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn
klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde
onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Hcd als
consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil
aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen
te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te
melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van Hcd niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Hcd, zal de ondernemer naar haar keuze
of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Hcd en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
consument woonachtig is in het buitenland. 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager.

Download een pdf versie hier.